یه رمان روون و جذاب و حرفه ای. خسته نباشی خانوم نویسنده